PlayerPurchase/UnpurchaseExpRatingStateChkPgp
Zubatov, Alexander2023-02-281967NYX4
Manashirov, Yunis 2012-01-312021NYX4
Medved, Jane2023-06-301883NYX4