Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Sundar, Sam1545Liu, Amber16495,4,-6,9
Sundar, Sam1545Das, Jayanta Kumar16315,6,6
Sundar, Sam1545Chan, Jay159910,10,7
Sundar, Sam1545Chopra, Vandita1580-8,6,5,8
Sundar, Sam1545Sharma, Nitin Raj1572-6,9,7,4
Sundar, Sam1545Yang, Albert1536-11,9,11,4
Sundar, Sam1545Yue, Larissa15301,7,8
Sundar, Sam1545Guo, Jia151411,12,6
Sundar, Sam1545Rivera, Jorge14506,-8,-8,11,3
Sundar, Sam1545Moon, Lonnie12624,1,6
Sundar, Sam1545Gunn, Zannie10106,5,7
Sundar, Sam1545Kui, Nicholas9898,7,4

Kim, Joseph1295Sundar, Sam1545-11,-4,1,9,8
Sotomayor, Roberto1550Sundar, Sam154510,3,8
Yin, Rath1576Sundar, Sam15459,5,-3,6
Zhong, Zhengrui1592Sundar, Sam15457,5,-11,9
Zhang, Yu (helen)1627Sundar, Sam15456,3,-7,10
Rivera, Angel J.1650Sundar, Sam1545-7,7,4,8
Shah, Mohit1654Sundar, Sam15458,-10,2,6
Abraham, Lee1698Sundar, Sam15455,5,-9,9

back