Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Vega, Shannae1300Brown, James14318,8,6
Vega, Shannae1300Zhou, Brian13968,2,5
Vega, Shannae1300Hunter, Sarah13797,3,9
Vega, Shannae1300Wang, Grace11456,5,11
Vega, Shannae1300Tang, Angel8537,12,-7,8
Vega, Shannae1300Zhang, Rose5308,4,-7,1
Vega, Shannae1300Yang, James5004,4,7
Vega, Shannae1300Narayanan, Saketh5008,6,10

Chen, Jackson1012Vega, Shannae13008,-9,11,9
Dang, Alina1306Vega, Shannae130011,9,-8,-6,4
Bishop, Michael1346Vega, Shannae13005,7,-8,10
Zhang, Richard1489Vega, Shannae13005,6,4
Zhitomirskiy, Dmitriy1501Vega, Shannae1300-11,5,8,4
Trayssac, Magali1502Vega, Shannae1300-6,4,7,9
Finkelstein, Avi1516Vega, Shannae1300-8,8,-9,10,0
Wu, Jonah1525Vega, Shannae13008,5,5
Koho, Rei1600Vega, Shannae13006,7,10
Shakalu, Mossa1618Vega, Shannae13004,-6,6,-7,9
Clarke, Michael1635Vega, Shannae13007,-8,8,8
Chopra, Vandita1664Vega, Shannae13003,10,1
Shah, Mohit1686Vega, Shannae13007,6,3
Tao, Samuel1702Vega, Shannae130012,9,5
Santos, Alan1727Vega, Shannae1300-9,10,6,9
Rajput, Adeel1734Vega, Shannae13008,7,5
Rojas, Genaris1734Vega, Shannae13006,5,-13,7
Bohne, Adrian1749Vega, Shannae13009,8,9
Kawashima, Hiromi1800Vega, Shannae13009,7,8

back